آموزش زبان فارسی

فارسی اول دبستان

 آموزش زبان فارسی در سه ترم بر اساس کتاب کلاس اول دبستان می باشد 

در این دوره شناخت و تشخيص نشانه های خطی(الفبا) و آوايی زبان فارسی انطباق و همگون سازی صدا با نشانهٔ خطی زبان فارسی و توانايی ترکيب آنها، آموزش و گسترش مهارت های شفاهی زبان فارسی،آموزش و گسترش مهارت های کتبی زبان فارسی صورت می پذیرد


Warning: imagejpeg(/home/farkids/school.far-kids.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Farsi01-oy901eyo02dxx6efnjnfcp144561rn1fttngawzohk.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/farkids/school.far-kids.com/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 489
فارسی اول دبستان برای کودکان ایرانی خارج کشور

Warning: imagejpeg(/home/farkids/school.far-kids.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/farsi2-oy901eyo02dxx6efnjnfcp144561rn1fttngawzohk.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/farkids/school.far-kids.com/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 489
فارسی دوم دبستان برای کودکان ایرانی خارج کشور

فارسی دوم دبستان

آموزش زبان فارسی در دو ترم و بر اساس کتاب کلاس دوم دبستان می باشد

دو بخش مهارت های خوانداری و نوشتاری به موازات هم به دانش آموزان آموزش داده می شود.

این کتاب با هدف اصلی مهارت های خوانداری، تقویت مهارت گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و تفکر تالیف شده و شامل هفت فصل نهادها، بهداشت، اخلاق فردی و اجتماعی، هنر و ادب، ایران من و طبیعت است

فارسی سوم دبستان

آموزش زبان فارسی در دو ترم و بر اساس کتاب کلاس سوم دبستان می باشد

دو بخش مهارت های خوانداری و نوشتاری به موازات هم به دانش آموزان آموزش داده می شود.

در کتاب فارسی سوم دبستان به آموزش سطح پیشرفته تر چهار مهارت اصلی زبان پرداخته شده است و شامل هفت فصل نهادها، بهداشت، اخلاق فردی و اجتماعی، هنر و ادب، ایران من و طبیعت است


Warning: imagejpeg(/home/farkids/school.far-kids.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/farsi03-oy901eyo02dxx6efnjnfcp144561rn1fttngawzohk.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/farkids/school.far-kids.com/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 489
فارسی سوم دبستان برای کودکان ایرانی خارج کشور

Warning: imagejpeg(/home/farkids/school.far-kids.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/farsi-04-oy901eyo02dxx6efnjnfcp144561rn1fttngawzohk.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/farkids/school.far-kids.com/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 489
فارسی چهارم دبستان برای کودکان ایرانی خارج کشور

فارسی چهارم دبستان

آموزش زبان فارسی در دو ترم و بر اساس کتاب کلاس چهارم دبستان می باشد

دو بخش مهارت های خوانداری و نوشتاری به موازات هم به دانش آموزان آموزش داده می شود.

در کتاب فارسی چهارم دبستان به آموزش سطح پیشرفته تر چهار مهارت اصلی زبان پرداخته شده است و شامل هفت فصل نهادها، بهداشت، اخلاق فردی و اجتماعی، هنر و ادب، ایران من و طبیعت است

در این دوره دانش آموزان با نکات ادبی و نگارشی بیشتری آشنا خواهند شد.